Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.721Xu/1 lượt 0.721Xu/1 lượt 1.442Xu/1 lượt 1.8025Xu/1 lượt 2.163xu/1 lượt
0.824Xu/1 lượt 0.824Xu/1 lượt 1.648Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.472xu/1 lượt
1.24Xu/1 lượt 1.24Xu/1 lượt 2.48Xu/1 lượt 3.1Xu/1 lượt 3.72xu/1 lượt
1.55Xu/1 lượt 1.55Xu/1 lượt 3.1Xu/1 lượt 3.875Xu/1 lượt 4.65xu/1 lượt
1.03Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.575Xu/1 lượt 3.09xu/1 lượt
1.34Xu/1 lượt 1.34Xu/1 lượt 2.68Xu/1 lượt 3.35Xu/1 lượt 4.02xu/1 lượt
0.8858Xu/1 lượt 0.8858Xu/1 lượt 1.7716Xu/1 lượt 2.2145Xu/1 lượt 2.6574xu/1 lượt
1.75Xu/1 lượt 1.75Xu/1 lượt 3.5Xu/1 lượt 4.375Xu/1 lượt 5.25xu/1 lượt
0.721Xu/1 lượt 0.721Xu/1 lượt 1.442Xu/1 lượt 1.8025Xu/1 lượt 2.163xu/1 lượt
3.09Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 7.725Xu/1 lượt 9.27xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
15.45Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 38.625Xu/1 lượt 46.35xu/1 lượt
6.18Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 18.54xu/1 lượt
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
61.8Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 123.6Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 185.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
41.2Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 123.6xu/1 lượt
16.48Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 32.96Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 49.44xu/1 lượt
72.1Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 144.2Xu/1 lượt 180.25Xu/1 lượt 216.3xu/1 lượt
46.35Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 92.7Xu/1 lượt 115.875Xu/1 lượt 139.05xu/1 lượt
45.32Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 90.64Xu/1 lượt 113.3Xu/1 lượt 135.96xu/1 lượt
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
206Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 618xu/1 lượt
154.5Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 386.25Xu/1 lượt 463.5xu/1 lượt
82.4Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 164.8Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 247.2xu/1 lượt
103Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 257.5Xu/1 lượt 309xu/1 lượt
185.4Xu/1 lượt 185.4Xu/1 lượt 370.8Xu/1 lượt 463.5Xu/1 lượt 556.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
82.4Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 164.8Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 247.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
515Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 1287.5Xu/1 lượt 1545xu/1 lượt
103Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 257.5Xu/1 lượt 309xu/1 lượt
412Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 824Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 1236xu/1 lượt
432.6Xu/1 lượt 432.6Xu/1 lượt 865.2Xu/1 lượt 1081.5Xu/1 lượt 1297.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
16.48Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 32.96Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 49.44xu/1 lượt
51.5Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 128.75Xu/1 lượt 154.5xu/1 lượt
46.35Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 92.7Xu/1 lượt 115.875Xu/1 lượt 139.05xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1030Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 2060Xu/1 lượt 2575Xu/1 lượt 3090xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
51.5Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 128.75Xu/1 lượt 154.5xu/1 lượt
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
19.57Xu/1 lượt 19.57Xu/1 lượt 39.14Xu/1 lượt 48.925Xu/1 lượt 58.71xu/1 lượt
11.33Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 28.325Xu/1 lượt 33.99xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
13.39Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 33.475Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
18.54Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 37.08Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 55.62xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.18Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 18.54xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12.36Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 37.08xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
63.86Xu/1 lượt 63.86Xu/1 lượt 127.72Xu/1 lượt 159.65Xu/1 lượt 191.58xu/1 lượt
54.08Xu/1 lượt 54.08Xu/1 lượt 108.16Xu/1 lượt 135.2Xu/1 lượt 162.24xu/1 lượt
25.75Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 64.375Xu/1 lượt 77.25xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
56.65Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 113.3Xu/1 lượt 141.625Xu/1 lượt 169.95xu/1 lượt
45.32Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 90.64Xu/1 lượt 113.3Xu/1 lượt 135.96xu/1 lượt
67.98Xu/1 lượt 67.98Xu/1 lượt 135.96Xu/1 lượt 169.95Xu/1 lượt 203.94xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
86.52Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 173.04Xu/1 lượt 216.3Xu/1 lượt 259.56xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.03Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.575Xu/1 lượt 3.09xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
24.72Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 49.44Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 74.16xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.03Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.575Xu/1 lượt 3.09xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
61.8Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 123.6Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 185.4xu/1 lượt
56.65Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 113.3Xu/1 lượt 141.625Xu/1 lượt 169.95xu/1 lượt
18.54Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 37.08Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 55.62xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.18Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 18.54xu/1 lượt
7.21Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 14.42Xu/1 lượt 18.025Xu/1 lượt 21.63xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
52.53Xu/1 lượt 52.53Xu/1 lượt 105.06Xu/1 lượt 131.325Xu/1 lượt 157.59xu/1 lượt
69.01Xu/1 lượt 69.01Xu/1 lượt 138.02Xu/1 lượt 172.525Xu/1 lượt 207.03xu/1 lượt
35.02Xu/1 lượt 35.02Xu/1 lượt 70.04Xu/1 lượt 87.55Xu/1 lượt 105.06xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
144.2Xu/1 lượt 144.2Xu/1 lượt 288.4Xu/1 lượt 360.5Xu/1 lượt 432.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.85Xu/1 lượt 1.85Xu/1 lượt 3.7Xu/1 lượt 4.625Xu/1 lượt 5.55xu/1 lượt
1.55Xu/1 lượt 1.55Xu/1 lượt 3.1Xu/1 lượt 3.875Xu/1 lượt 4.65xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.7Xu/1 lượt 6.7Xu/1 lượt 13.4Xu/1 lượt 16.75Xu/1 lượt 20.1xu/1 lượt
6.18Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 18.54xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.78Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 53.56Xu/1 lượt 66.95Xu/1 lượt 80.34xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.87Xu/1 lượt 5.87Xu/1 lượt 11.74Xu/1 lượt 14.675Xu/1 lượt 17.61xu/1 lượt
10.82Xu/1 lượt 10.82Xu/1 lượt 21.64Xu/1 lượt 27.05Xu/1 lượt 32.46xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.18Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 18.54xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.06Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 6.18xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
90.64Xu/1 lượt 90.64Xu/1 lượt 181.28Xu/1 lượt 226.6Xu/1 lượt 271.92xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.09Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 7.725Xu/1 lượt 9.27xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.09Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 7.725Xu/1 lượt 9.27xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1650Xu/1 lượt 1650Xu/1 lượt 3300Xu/1 lượt 4125Xu/1 lượt 4950xu/1 lượt
2500Xu/1 lượt 2500Xu/1 lượt 5000Xu/1 lượt 6250Xu/1 lượt 7500xu/1 lượt
1850Xu/1 lượt 1850Xu/1 lượt 3700Xu/1 lượt 4625Xu/1 lượt 5550xu/1 lượt
2000Xu/1 lượt 2000Xu/1 lượt 4000Xu/1 lượt 5000Xu/1 lượt 6000xu/1 lượt
6000Xu/1 lượt 6000Xu/1 lượt 12000Xu/1 lượt 15000Xu/1 lượt 18000xu/1 lượt
5500Xu/1 lượt 5500Xu/1 lượt 11000Xu/1 lượt 13750Xu/1 lượt 16500xu/1 lượt
10000Xu/1 lượt 10000Xu/1 lượt 20000Xu/1 lượt 25000Xu/1 lượt 30000xu/1 lượt
8000Xu/1 lượt 8000Xu/1 lượt 16000Xu/1 lượt 20000Xu/1 lượt 24000xu/1 lượt
35000Xu/1 lượt 35000Xu/1 lượt 70000Xu/1 lượt 87500Xu/1 lượt 105000xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 300Xu/1 lượt 600Xu/1 lượt 750Xu/1 lượt 900xu/1 lượt
8000Xu/1 lượt 8000Xu/1 lượt 16000Xu/1 lượt 20000Xu/1 lượt 24000xu/1 lượt
6000Xu/1 lượt 6000Xu/1 lượt 12000Xu/1 lượt 15000Xu/1 lượt 18000xu/1 lượt
13000Xu/1 lượt 13000Xu/1 lượt 26000Xu/1 lượt 32500Xu/1 lượt 39000xu/1 lượt
2000Xu/1 lượt 2000Xu/1 lượt 4000Xu/1 lượt 5000Xu/1 lượt 6000xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.15Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 12.875Xu/1 lượt 15.45xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12.36Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 37.08xu/1 lượt
37.39Xu/1 lượt 37.39Xu/1 lượt 74.78Xu/1 lượt 93.475Xu/1 lượt 112.17xu/1 lượt
6.49Xu/1 lượt 6.49Xu/1 lượt 12.98Xu/1 lượt 16.225Xu/1 lượt 19.47xu/1 lượt
13.6Xu/1 lượt 13.6Xu/1 lượt 27.2Xu/1 lượt 34Xu/1 lượt 40.8xu/1 lượt
11.33Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 28.325Xu/1 lượt 33.99xu/1 lượt
37.85Xu/1 lượt 37.85Xu/1 lượt 75.7Xu/1 lượt 94.625Xu/1 lượt 113.55xu/1 lượt
6.49Xu/1 lượt 6.49Xu/1 lượt 12.98Xu/1 lượt 16.225Xu/1 lượt 19.47xu/1 lượt
22.66Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 67.98xu/1 lượt
11.33Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 28.325Xu/1 lượt 33.99xu/1 lượt
41.2Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 123.6xu/1 lượt
8.24Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 24.72xu/1 lượt
10.82Xu/1 lượt 10.82Xu/1 lượt 21.64Xu/1 lượt 27.05Xu/1 lượt 32.46xu/1 lượt
25.75Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 64.375Xu/1 lượt 77.25xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.66Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 67.98xu/1 lượt
118.97Xu/1 lượt 118.97Xu/1 lượt 237.94Xu/1 lượt 297.425Xu/1 lượt 356.91xu/1 lượt
43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 108.15Xu/1 lượt 129.78xu/1 lượt
43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 108.15Xu/1 lượt 129.78xu/1 lượt
64.89Xu/1 lượt 64.89Xu/1 lượt 129.78Xu/1 lượt 162.225Xu/1 lượt 194.67xu/1 lượt
54.08Xu/1 lượt 54.08Xu/1 lượt 108.16Xu/1 lượt 135.2Xu/1 lượt 162.24xu/1 lượt
79.31Xu/1 lượt 79.31Xu/1 lượt 158.62Xu/1 lượt 198.275Xu/1 lượt 237.93xu/1 lượt
77.25Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 193.125Xu/1 lượt 231.75xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.04532Xu/1 lượt 0.04532Xu/1 lượt 0.09064Xu/1 lượt 0.1133Xu/1 lượt 0.13596xu/1 lượt
0.09064Xu/1 lượt 0.09064Xu/1 lượt 0.18128Xu/1 lượt 0.2266Xu/1 lượt 0.27192xu/1 lượt
0.07571Xu/1 lượt 0.07571Xu/1 lượt 0.15142Xu/1 lượt 0.189275Xu/1 lượt 0.22713xu/1 lượt
0.2163Xu/1 lượt 0.2163Xu/1 lượt 0.4326Xu/1 lượt 0.54075Xu/1 lượt 0.6489xu/1 lượt
0.08652Xu/1 lượt 0.08652Xu/1 lượt 0.17304Xu/1 lượt 0.2163Xu/1 lượt 0.25956xu/1 lượt
0.32445Xu/1 lượt 0.32445Xu/1 lượt 0.6489Xu/1 lượt 0.811125Xu/1 lượt 0.97335xu/1 lượt
0.08652Xu/1 lượt 0.08652Xu/1 lượt 0.17304Xu/1 lượt 0.2163Xu/1 lượt 0.25956xu/1 lượt
1.03Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.575Xu/1 lượt 3.09xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
206Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 618xu/1 lượt
61.8Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 123.6Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 185.4xu/1 lượt
51.5Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 128.75Xu/1 lượt 154.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.21Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 14.42Xu/1 lượt 18.025Xu/1 lượt 21.63xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.08Xu/1 lượt 1.08Xu/1 lượt 2.16Xu/1 lượt 2.7Xu/1 lượt 3.24xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
383.93Xu/1 lượt 383.93Xu/1 lượt 767.86Xu/1 lượt 959.825Xu/1 lượt 1151.79xu/1 lượt
572.11Xu/1 lượt 572.11Xu/1 lượt 1144.22Xu/1 lượt 1430.275Xu/1 lượt 1716.33xu/1 lượt
733.26Xu/1 lượt 733.26Xu/1 lượt 1466.52Xu/1 lượt 1833.15Xu/1 lượt 2199.78xu/1 lượt
988.49Xu/1 lượt 988.49Xu/1 lượt 1976.98Xu/1 lượt 2471.225Xu/1 lượt 2965.47xu/1 lượt
1135.58Xu/1 lượt 1135.58Xu/1 lượt 2271.16Xu/1 lượt 2838.95Xu/1 lượt 3406.74xu/1 lượt
1341.06Xu/1 lượt 1341.06Xu/1 lượt 2682.12Xu/1 lượt 3352.65Xu/1 lượt 4023.18xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12.36Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 37.08xu/1 lượt
2.27Xu/1 lượt 2.27Xu/1 lượt 4.54Xu/1 lượt 5.675Xu/1 lượt 6.81xu/1 lượt
4.33Xu/1 lượt 4.33Xu/1 lượt 8.66Xu/1 lượt 10.825Xu/1 lượt 12.99xu/1 lượt
2.16Xu/1 lượt 2.16Xu/1 lượt 4.32Xu/1 lượt 5.4Xu/1 lượt 6.48xu/1 lượt
5.41Xu/1 lượt 5.41Xu/1 lượt 10.82Xu/1 lượt 13.525Xu/1 lượt 16.23xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.24Xu/1 lượt 3.24Xu/1 lượt 6.48Xu/1 lượt 8.1Xu/1 lượt 9.72xu/1 lượt
9.06Xu/1 lượt 9.06Xu/1 lượt 18.12Xu/1 lượt 22.65Xu/1 lượt 27.18xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
16.22Xu/1 lượt 16.22Xu/1 lượt 32.44Xu/1 lượt 40.55Xu/1 lượt 48.66xu/1 lượt
19.47Xu/1 lượt 19.47Xu/1 lượt 38.94Xu/1 lượt 48.675Xu/1 lượt 58.41xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.16Xu/1 lượt 2.16Xu/1 lượt 4.32Xu/1 lượt 5.4Xu/1 lượt 6.48xu/1 lượt
5.41Xu/1 lượt 5.41Xu/1 lượt 10.82Xu/1 lượt 13.525Xu/1 lượt 16.23xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
5.41Xu/1 lượt 5.41Xu/1 lượt 10.82Xu/1 lượt 13.525Xu/1 lượt 16.23xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9.27Xu/1 lượt 9.27Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 23.175Xu/1 lượt 27.81xu/1 lượt
5.41Xu/1 lượt 5.41Xu/1 lượt 10.82Xu/1 lượt 13.525Xu/1 lượt 16.23xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.08Xu/1 lượt 1.08Xu/1 lượt 2.16Xu/1 lượt 2.7Xu/1 lượt 3.24xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.08Xu/1 lượt 1.08Xu/1 lượt 2.16Xu/1 lượt 2.7Xu/1 lượt 3.24xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.08Xu/1 lượt 1.08Xu/1 lượt 2.16Xu/1 lượt 2.7Xu/1 lượt 3.24xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
5.15Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 12.875Xu/1 lượt 15.45xu/1 lượt
1.08Xu/1 lượt 1.08Xu/1 lượt 2.16Xu/1 lượt 2.7Xu/1 lượt 3.24xu/1 lượt
3.97Xu/1 lượt 3.97Xu/1 lượt 7.94Xu/1 lượt 9.925Xu/1 lượt 11.91xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
15.45Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 38.625Xu/1 lượt 46.35xu/1 lượt
15.14Xu/1 lượt 15.14Xu/1 lượt 30.28Xu/1 lượt 37.85Xu/1 lượt 45.42xu/1 lượt
9.06Xu/1 lượt 9.06Xu/1 lượt 18.12Xu/1 lượt 22.65Xu/1 lượt 27.18xu/1 lượt
3.24Xu/1 lượt 3.24Xu/1 lượt 6.48Xu/1 lượt 8.1Xu/1 lượt 9.72xu/1 lượt
10.82Xu/1 lượt 10.82Xu/1 lượt 21.64Xu/1 lượt 27.05Xu/1 lượt 32.46xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.06Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 6.18xu/1 lượt
2.06Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 6.18xu/1 lượt
2.06Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 6.18xu/1 lượt
0.515Xu/1 lượt 0.515Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 1.2875Xu/1 lượt 1.545xu/1 lượt
0.32445Xu/1 lượt 0.32445Xu/1 lượt 0.6489Xu/1 lượt 0.811125Xu/1 lượt 0.97335xu/1 lượt
2.16Xu/1 lượt 2.16Xu/1 lượt 4.32Xu/1 lượt 5.4Xu/1 lượt 6.48xu/1 lượt
1.62Xu/1 lượt 1.62Xu/1 lượt 3.24Xu/1 lượt 4.05Xu/1 lượt 4.86xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
103Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 257.5Xu/1 lượt 309xu/1 lượt
309Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 618Xu/1 lượt 772.5Xu/1 lượt 927xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
193.64Xu/1 lượt 193.64Xu/1 lượt 387.28Xu/1 lượt 484.1Xu/1 lượt 580.92xu/1 lượt
239.99Xu/1 lượt 239.99Xu/1 lượt 479.98Xu/1 lượt 599.975Xu/1 lượt 719.97xu/1 lượt
286.34Xu/1 lượt 286.34Xu/1 lượt 572.68Xu/1 lượt 715.85Xu/1 lượt 859.02xu/1 lượt
331.66Xu/1 lượt 331.66Xu/1 lượt 663.32Xu/1 lượt 829.15Xu/1 lượt 994.98xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.13Xu/1 lượt 1.13Xu/1 lượt 2.26Xu/1 lượt 2.825Xu/1 lượt 3.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.03Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.575Xu/1 lượt 3.09xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.03Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.575Xu/1 lượt 3.09xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.24Xu/1 lượt 3.24Xu/1 lượt 6.48Xu/1 lượt 8.1Xu/1 lượt 9.72xu/1 lượt
1.13Xu/1 lượt 1.13Xu/1 lượt 2.26Xu/1 lượt 2.825Xu/1 lượt 3.39xu/1 lượt
2.06Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 6.18xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
32.45Xu/1 lượt 32.45Xu/1 lượt 64.9Xu/1 lượt 81.125Xu/1 lượt 97.35xu/1 lượt
27.04Xu/1 lượt 27.04Xu/1 lượt 54.08Xu/1 lượt 67.6Xu/1 lượt 81.12xu/1 lượt
32.45Xu/1 lượt 32.45Xu/1 lượt 64.9Xu/1 lượt 81.125Xu/1 lượt 97.35xu/1 lượt
67.98Xu/1 lượt 67.98Xu/1 lượt 135.96Xu/1 lượt 169.95Xu/1 lượt 203.94xu/1 lượt
27.04Xu/1 lượt 27.04Xu/1 lượt 54.08Xu/1 lượt 67.6Xu/1 lượt 81.12xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
296.64Xu/1 lượt 296.64Xu/1 lượt 593.28Xu/1 lượt 741.6Xu/1 lượt 889.92xu/1 lượt
717.91Xu/1 lượt 717.91Xu/1 lượt 1435.82Xu/1 lượt 1794.775Xu/1 lượt 2153.73xu/1 lượt
463.5Xu/1 lượt 463.5Xu/1 lượt 927Xu/1 lượt 1158.75Xu/1 lượt 1390.5xu/1 lượt
410.97Xu/1 lượt 410.97Xu/1 lượt 821.94Xu/1 lượt 1027.425Xu/1 lượt 1232.91xu/1 lượt
313.64Xu/1 lượt 313.64Xu/1 lượt 627.28Xu/1 lượt 784.1Xu/1 lượt 940.92xu/1 lượt
33.99Xu/1 lượt 33.99Xu/1 lượt 67.98Xu/1 lượt 84.975Xu/1 lượt 101.97xu/1 lượt
540.75Xu/1 lượt 540.75Xu/1 lượt 1081.5Xu/1 lượt 1351.875Xu/1 lượt 1622.25xu/1 lượt
724.61Xu/1 lượt 724.61Xu/1 lượt 1449.22Xu/1 lượt 1811.525Xu/1 lượt 2173.83xu/1 lượt
140.6Xu/1 lượt 140.6Xu/1 lượt 281.2Xu/1 lượt 351.5Xu/1 lượt 421.8xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
32.45Xu/1 lượt 32.45Xu/1 lượt 64.9Xu/1 lượt 81.125Xu/1 lượt 97.35xu/1 lượt
43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 108.15Xu/1 lượt 129.78xu/1 lượt
27.04Xu/1 lượt 27.04Xu/1 lượt 54.08Xu/1 lượt 67.6Xu/1 lượt 81.12xu/1 lượt
11.33Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 28.325Xu/1 lượt 33.99xu/1 lượt
54.08Xu/1 lượt 54.08Xu/1 lượt 108.16Xu/1 lượt 135.2Xu/1 lượt 162.24xu/1 lượt
45.32Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 90.64Xu/1 lượt 113.3Xu/1 lượt 135.96xu/1 lượt
31.72Xu/1 lượt 31.72Xu/1 lượt 63.44Xu/1 lượt 79.3Xu/1 lượt 95.16xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
515Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 1287.5Xu/1 lượt 1545xu/1 lượt
309Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 618Xu/1 lượt 772.5Xu/1 lượt 927xu/1 lượt
270.38Xu/1 lượt 270.38Xu/1 lượt 540.76Xu/1 lượt 675.95Xu/1 lượt 811.14xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
195.7Xu/1 lượt 195.7Xu/1 lượt 391.4Xu/1 lượt 489.25Xu/1 lượt 587.1xu/1 lượt
1460.03Xu/1 lượt 1460.03Xu/1 lượt 2920.06Xu/1 lượt 3650.075Xu/1 lượt 4380.09xu/1 lượt
1768.25Xu/1 lượt 1768.25Xu/1 lượt 3536.5Xu/1 lượt 4420.625Xu/1 lượt 5304.75xu/1 lượt
113.3Xu/1 lượt 113.3Xu/1 lượt 226.6Xu/1 lượt 283.25Xu/1 lượt 339.9xu/1 lượt
90.64Xu/1 lượt 90.64Xu/1 lượt 181.28Xu/1 lượt 226.6Xu/1 lượt 271.92xu/1 lượt
135.96Xu/1 lượt 135.96Xu/1 lượt 271.92Xu/1 lượt 339.9Xu/1 lượt 407.88xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
37.85Xu/1 lượt 37.85Xu/1 lượt 75.7Xu/1 lượt 94.625Xu/1 lượt 113.55xu/1 lượt
32.45Xu/1 lượt 32.45Xu/1 lượt 64.9Xu/1 lượt 81.125Xu/1 lượt 97.35xu/1 lượt
35.69Xu/1 lượt 35.69Xu/1 lượt 71.38Xu/1 lượt 89.225Xu/1 lượt 107.07xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
308.23Xu/1 lượt 308.23Xu/1 lượt 616.46Xu/1 lượt 770.575Xu/1 lượt 924.69xu/1 lượt
605.64Xu/1 lượt 605.64Xu/1 lượt 1211.28Xu/1 lượt 1514.1Xu/1 lượt 1816.92xu/1 lượt
905.22Xu/1 lượt 905.22Xu/1 lượt 1810.44Xu/1 lượt 2263.05Xu/1 lượt 2715.66xu/1 lượt
1204.79Xu/1 lượt 1204.79Xu/1 lượt 2409.58Xu/1 lượt 3011.975Xu/1 lượt 3614.37xu/1 lượt
1504.37Xu/1 lượt 1504.37Xu/1 lượt 3008.74Xu/1 lượt 3760.925Xu/1 lượt 4513.11xu/1 lượt
1803.94Xu/1 lượt 1803.94Xu/1 lượt 3607.88Xu/1 lượt 4509.85Xu/1 lượt 5411.82xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
27.04Xu/1 lượt 27.04Xu/1 lượt 54.08Xu/1 lượt 67.6Xu/1 lượt 81.12xu/1 lượt
19.47Xu/1 lượt 19.47Xu/1 lượt 38.94Xu/1 lượt 48.675Xu/1 lượt 58.41xu/1 lượt
17.3Xu/1 lượt 17.3Xu/1 lượt 34.6Xu/1 lượt 43.25Xu/1 lượt 51.9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.37Xu/1 lượt 20.37Xu/1 lượt 40.74Xu/1 lượt 50.925Xu/1 lượt 61.11xu/1 lượt
19.4Xu/1 lượt 19.4Xu/1 lượt 38.8Xu/1 lượt 48.5Xu/1 lượt 58.2xu/1 lượt
21.34Xu/1 lượt 21.34Xu/1 lượt 42.68Xu/1 lượt 53.35Xu/1 lượt 64.02xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1545Xu/1 lượt 1545Xu/1 lượt 3090Xu/1 lượt 3862.5Xu/1 lượt 4635xu/1 lượt
412Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 824Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 1236xu/1 lượt
515Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 1287.5Xu/1 lượt 1545xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
32.96Xu/1 lượt 32.96Xu/1 lượt 65.92Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 98.88xu/1 lượt
51.5Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 128.75Xu/1 lượt 154.5xu/1 lượt
74.16Xu/1 lượt 74.16Xu/1 lượt 148.32Xu/1 lượt 185.4Xu/1 lượt 222.48xu/1 lượt
48.67Xu/1 lượt 48.67Xu/1 lượt 97.34Xu/1 lượt 121.675Xu/1 lượt 146.01xu/1 lượt
59.48Xu/1 lượt 59.48Xu/1 lượt 118.96Xu/1 lượt 148.7Xu/1 lượt 178.44xu/1 lượt
35.69Xu/1 lượt 35.69Xu/1 lượt 71.38Xu/1 lượt 89.225Xu/1 lượt 107.07xu/1 lượt
30.28Xu/1 lượt 30.28Xu/1 lượt 60.56Xu/1 lượt 75.7Xu/1 lượt 90.84xu/1 lượt
43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 108.15Xu/1 lượt 129.78xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.10815Xu/1 lượt 0.10815Xu/1 lượt 0.2163Xu/1 lượt 0.270375Xu/1 lượt 0.32445xu/1 lượt
0.2163Xu/1 lượt 0.2163Xu/1 lượt 0.4326Xu/1 lượt 0.54075Xu/1 lượt 0.6489xu/1 lượt
1.34Xu/1 lượt 1.34Xu/1 lượt 2.68Xu/1 lượt 3.35Xu/1 lượt 4.02xu/1 lượt
0.6489Xu/1 lượt 0.6489Xu/1 lượt 1.2978Xu/1 lượt 1.62225Xu/1 lượt 1.9467xu/1 lượt
2.7Xu/1 lượt 2.7Xu/1 lượt 5.4Xu/1 lượt 6.75Xu/1 lượt 8.1xu/1 lượt
2.68Xu/1 lượt 2.68Xu/1 lượt 5.36Xu/1 lượt 6.7Xu/1 lượt 8.04xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
8.65Xu/1 lượt 8.65Xu/1 lượt 17.3Xu/1 lượt 21.625Xu/1 lượt 25.95xu/1 lượt
4.33Xu/1 lượt 4.33Xu/1 lượt 8.66Xu/1 lượt 10.825Xu/1 lượt 12.99xu/1 lượt
4.33Xu/1 lượt 4.33Xu/1 lượt 8.66Xu/1 lượt 10.825Xu/1 lượt 12.99xu/1 lượt
4.33Xu/1 lượt 4.33Xu/1 lượt 8.66Xu/1 lượt 10.825Xu/1 lượt 12.99xu/1 lượt
4.33Xu/1 lượt 4.33Xu/1 lượt 8.66Xu/1 lượt 10.825Xu/1 lượt 12.99xu/1 lượt
10.82Xu/1 lượt 10.82Xu/1 lượt 21.64Xu/1 lượt 27.05Xu/1 lượt 32.46xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.82Xu/1 lượt 10.82Xu/1 lượt 21.64Xu/1 lượt 27.05Xu/1 lượt 32.46xu/1 lượt
16.22Xu/1 lượt 16.22Xu/1 lượt 32.44Xu/1 lượt 40.55Xu/1 lượt 48.66xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
73.13Xu/1 lượt 73.13Xu/1 lượt 146.26Xu/1 lượt 182.825Xu/1 lượt 219.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
41.1Xu/1 lượt 41.1Xu/1 lượt 82.2Xu/1 lượt 102.75Xu/1 lượt 123.3xu/1 lượt
41.1Xu/1 lượt 41.1Xu/1 lượt 82.2Xu/1 lượt 102.75Xu/1 lượt 123.3xu/1 lượt
45.32Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 90.64Xu/1 lượt 113.3Xu/1 lượt 135.96xu/1 lượt
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 64.89xu/1 lượt
33.99Xu/1 lượt 33.99Xu/1 lượt 67.98Xu/1 lượt 84.975Xu/1 lượt 101.97xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
70.3Xu/1 lượt 70.3Xu/1 lượt 140.6Xu/1 lượt 175.75Xu/1 lượt 210.9xu/1 lượt
32.45Xu/1 lượt 32.45Xu/1 lượt 64.9Xu/1 lượt 81.125Xu/1 lượt 97.35xu/1 lượt
45.42Xu/1 lượt 45.42Xu/1 lượt 90.84Xu/1 lượt 113.55Xu/1 lượt 136.26xu/1 lượt
37.85Xu/1 lượt 37.85Xu/1 lượt 75.7Xu/1 lượt 94.625Xu/1 lượt 113.55xu/1 lượt
33.53Xu/1 lượt 33.53Xu/1 lượt 67.06Xu/1 lượt 83.825Xu/1 lượt 100.59xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
0.4326Xu/1 lượt 0.4326Xu/1 lượt 0.8652Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.2978xu/1 lượt
0.4326Xu/1 lượt 0.4326Xu/1 lượt 0.8652Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.2978xu/1 lượt
0.4326Xu/1 lượt 0.4326Xu/1 lượt 0.8652Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.2978xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
54.08Xu/1 lượt 54.08Xu/1 lượt 108.16Xu/1 lượt 135.2Xu/1 lượt 162.24xu/1 lượt
118.97Xu/1 lượt 118.97Xu/1 lượt 237.94Xu/1 lượt 297.425Xu/1 lượt 356.91xu/1 lượt