Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.721Xu/1 lượt 0.721Xu/1 lượt 1.442Xu/1 lượt 1.8025Xu/1 lượt 2.163xu/1 lượt
0.824Xu/1 lượt 0.824Xu/1 lượt 1.648Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.472xu/1 lượt
1.24Xu/1 lượt 1.24Xu/1 lượt 2.48Xu/1 lượt 3.1Xu/1 lượt 3.72xu/1 lượt
1.55Xu/1 lượt 1.55Xu/1 lượt 3.1Xu/1 lượt 3.875Xu/1 lượt 4.65xu/1 lượt
1.03Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.575Xu/1 lượt 3.09xu/1 lượt
1.34Xu/1 lượt 1.34Xu/1 lượt 2.68Xu/1 lượt 3.35Xu/1 lượt 4.02xu/1 lượt
0.8858Xu/1 lượt 0.8858Xu/1 lượt 1.7716Xu/1 lượt 2.2145Xu/1 lượt 2.6574xu/1 lượt
1.75Xu/1 lượt 1.75Xu/1 lượt 3.5Xu/1 lượt 4.375Xu/1 lượt 5.25xu/1 lượt
0.721Xu/1 lượt 0.721Xu/1 lượt 1.442Xu/1 lượt 1.8025Xu/1 lượt 2.163xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
4.12Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 12.36xu/1 lượt
6.18Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 18.54xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
8.24Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 24.72xu/1 lượt
4.12Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 12.36xu/1 lượt
2.06Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 6.18xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
61.8Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 123.6Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 185.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
8.24Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 24.72xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
41.2Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 123.6xu/1 lượt
41.2Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 123.6xu/1 lượt
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
11.33Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 28.325Xu/1 lượt 33.99xu/1 lượt
15.45Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 38.625Xu/1 lượt 46.35xu/1 lượt
7.21Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 14.42Xu/1 lượt 18.025Xu/1 lượt 21.63xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
206Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 618xu/1 lượt
154.5Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 386.25Xu/1 lượt 463.5xu/1 lượt
103Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 257.5Xu/1 lượt 309xu/1 lượt
5.15Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 12.875Xu/1 lượt 15.45xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
82.4Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 164.8Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 247.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
593.28Xu/1 lượt 593.28Xu/1 lượt 1186.56Xu/1 lượt 1483.2Xu/1 lượt 1779.84xu/1 lượt
103Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 257.5Xu/1 lượt 309xu/1 lượt
412Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 824Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 1236xu/1 lượt
51.5Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 128.75Xu/1 lượt 154.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
8.24Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 24.72xu/1 lượt
41.2Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 123.6xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
8.24Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 24.72xu/1 lượt
15.45Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 38.625Xu/1 lượt 46.35xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
927Xu/1 lượt 927Xu/1 lượt 1854Xu/1 lượt 2317.5Xu/1 lượt 2781xu/1 lượt
1030Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 2060Xu/1 lượt 2575Xu/1 lượt 3090xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
51.5Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 128.75Xu/1 lượt 154.5xu/1 lượt
15.45Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 38.625Xu/1 lượt 46.35xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
7.21Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 14.42Xu/1 lượt 18.025Xu/1 lượt 21.63xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 64.89xu/1 lượt
32.45Xu/1 lượt 32.45Xu/1 lượt 64.9Xu/1 lượt 81.125Xu/1 lượt 97.35xu/1 lượt
3.09Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 7.725Xu/1 lượt 9.27xu/1 lượt
4.64Xu/1 lượt 4.64Xu/1 lượt 9.28Xu/1 lượt 11.6Xu/1 lượt 13.92xu/1 lượt
6.18Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 18.54xu/1 lượt
1.55Xu/1 lượt 1.55Xu/1 lượt 3.1Xu/1 lượt 3.875Xu/1 lượt 4.65xu/1 lượt
2.58Xu/1 lượt 2.58Xu/1 lượt 5.16Xu/1 lượt 6.45Xu/1 lượt 7.74xu/1 lượt
47.38Xu/1 lượt 47.38Xu/1 lượt 94.76Xu/1 lượt 118.45Xu/1 lượt 142.14xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12.36Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 37.08xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
58.71Xu/1 lượt 58.71Xu/1 lượt 117.42Xu/1 lượt 146.775Xu/1 lượt 176.13xu/1 lượt
72.1Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 144.2Xu/1 lượt 180.25Xu/1 lượt 216.3xu/1 lượt
25.75Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 64.375Xu/1 lượt 77.25xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
56.65Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 113.3Xu/1 lượt 141.625Xu/1 lượt 169.95xu/1 lượt
39.66Xu/1 lượt 39.66Xu/1 lượt 79.32Xu/1 lượt 99.15Xu/1 lượt 118.98xu/1 lượt
67.98Xu/1 lượt 67.98Xu/1 lượt 135.96Xu/1 lượt 169.95Xu/1 lượt 203.94xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
130.81Xu/1 lượt 130.81Xu/1 lượt 261.62Xu/1 lượt 327.025Xu/1 lượt 392.43xu/1 lượt
66.95Xu/1 lượt 66.95Xu/1 lượt 133.9Xu/1 lượt 167.375Xu/1 lượt 200.85xu/1 lượt
56.65Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 113.3Xu/1 lượt 141.625Xu/1 lượt 169.95xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.03Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.575Xu/1 lượt 3.09xu/1 lượt
1.13Xu/1 lượt 1.13Xu/1 lượt 2.26Xu/1 lượt 2.825Xu/1 lượt 3.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
24.72Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 49.44Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 74.16xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.03Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.575Xu/1 lượt 3.09xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
15.45Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 38.625Xu/1 lượt 46.35xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
12.36Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 37.08xu/1 lượt
12.36Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 37.08xu/1 lượt
8.24Xu/1 lượt 8.24Xu/1 lượt 16.48Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 24.72xu/1 lượt
15.45Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 38.625Xu/1 lượt 46.35xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.18Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 18.54xu/1 lượt
7.21Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 14.42Xu/1 lượt 18.025Xu/1 lượt 21.63xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
52.53Xu/1 lượt 52.53Xu/1 lượt 105.06Xu/1 lượt 131.325Xu/1 lượt 157.59xu/1 lượt
69.01Xu/1 lượt 69.01Xu/1 lượt 138.02Xu/1 lượt 172.525Xu/1 lượt 207.03xu/1 lượt
35.02Xu/1 lượt 35.02Xu/1 lượt 70.04Xu/1 lượt 87.55Xu/1 lượt 105.06xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
144.2Xu/1 lượt 144.2Xu/1 lượt 288.4Xu/1 lượt 360.5Xu/1 lượt 432.6xu/1 lượt
236.9Xu/1 lượt 236.9Xu/1 lượt 473.8Xu/1 lượt 592.25Xu/1 lượt 710.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.85Xu/1 lượt 1.85Xu/1 lượt 3.7Xu/1 lượt 4.625Xu/1 lượt 5.55xu/1 lượt
1.55Xu/1 lượt 1.55Xu/1 lượt 3.1Xu/1 lượt 3.875Xu/1 lượt 4.65xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.97Xu/1 lượt 5.97Xu/1 lượt 11.94Xu/1 lượt 14.925Xu/1 lượt 17.91xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.78Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 53.56Xu/1 lượt 66.95Xu/1 lượt 80.34xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.87Xu/1 lượt 5.87Xu/1 lượt 11.74Xu/1 lượt 14.675Xu/1 lượt 17.61xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.18Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 18.54xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.06Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 6.18xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
90.64Xu/1 lượt 90.64Xu/1 lượt 181.28Xu/1 lượt 226.6Xu/1 lượt 271.92xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.09Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 7.725Xu/1 lượt 9.27xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.09Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 7.725Xu/1 lượt 9.27xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2000Xu/1 lượt 2000Xu/1 lượt 4000Xu/1 lượt 5000Xu/1 lượt 6000xu/1 lượt
1200Xu/1 lượt 1200Xu/1 lượt 2400Xu/1 lượt 3000Xu/1 lượt 3600xu/1 lượt
1600Xu/1 lượt 1600Xu/1 lượt 3200Xu/1 lượt 4000Xu/1 lượt 4800xu/1 lượt
1000Xu/1 lượt 1000Xu/1 lượt 2000Xu/1 lượt 2500Xu/1 lượt 3000xu/1 lượt
1200Xu/1 lượt 1200Xu/1 lượt 2400Xu/1 lượt 3000Xu/1 lượt 3600xu/1 lượt
3000Xu/1 lượt 3000Xu/1 lượt 6000Xu/1 lượt 7500Xu/1 lượt 9000xu/1 lượt
3000Xu/1 lượt 3000Xu/1 lượt 6000Xu/1 lượt 7500Xu/1 lượt 9000xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7000Xu/1 lượt 14000Xu/1 lượt 17500Xu/1 lượt 21000xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7000Xu/1 lượt 14000Xu/1 lượt 17500Xu/1 lượt 21000xu/1 lượt
30000Xu/1 lượt 30000Xu/1 lượt 60000Xu/1 lượt 75000Xu/1 lượt 90000xu/1 lượt
17000Xu/1 lượt 17000Xu/1 lượt 34000Xu/1 lượt 42500Xu/1 lượt 51000xu/1 lượt
3500Xu/1 lượt 3500Xu/1 lượt 7000Xu/1 lượt 8750Xu/1 lượt 10500xu/1 lượt
1000Xu/1 lượt 1000Xu/1 lượt 2000Xu/1 lượt 2500Xu/1 lượt 3000xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7000Xu/1 lượt 14000Xu/1 lượt 17500Xu/1 lượt 21000xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7000Xu/1 lượt 14000Xu/1 lượt 17500Xu/1 lượt 21000xu/1 lượt
4000Xu/1 lượt 4000Xu/1 lượt 8000Xu/1 lượt 10000Xu/1 lượt 12000xu/1 lượt
9000Xu/1 lượt 9000Xu/1 lượt 18000Xu/1 lượt 22500Xu/1 lượt 27000xu/1 lượt
15000Xu/1 lượt 15000Xu/1 lượt 30000Xu/1 lượt 37500Xu/1 lượt 45000xu/1 lượt
1350Xu/1 lượt 1350Xu/1 lượt 2700Xu/1 lượt 3375Xu/1 lượt 4050xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7000Xu/1 lượt 14000Xu/1 lượt 17500Xu/1 lượt 21000xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7000Xu/1 lượt 14000Xu/1 lượt 17500Xu/1 lượt 21000xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 7000Xu/1 lượt 14000Xu/1 lượt 17500Xu/1 lượt 21000xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.15Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 12.875Xu/1 lượt 15.45xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
41.2Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 123.6xu/1 lượt
61.8Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 123.6Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 185.4xu/1 lượt
144.2Xu/1 lượt 144.2Xu/1 lượt 288.4Xu/1 lượt 360.5Xu/1 lượt 432.6xu/1 lượt
14.94Xu/1 lượt 14.94Xu/1 lượt 29.88Xu/1 lượt 37.35Xu/1 lượt 44.82xu/1 lượt
9.27Xu/1 lượt 9.27Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 23.175Xu/1 lượt 27.81xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
84.98Xu/1 lượt 84.98Xu/1 lượt 169.96Xu/1 lượt 212.45Xu/1 lượt 254.94xu/1 lượt
41.2Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 123.6xu/1 lượt
7.21Xu/1 lượt 7.21Xu/1 lượt 14.42Xu/1 lượt 18.025Xu/1 lượt 21.63xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
5.1Xu/1 lượt 5.1Xu/1 lượt 10.2Xu/1 lượt 12.75Xu/1 lượt 15.3xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
7.93Xu/1 lượt 7.93Xu/1 lượt 15.86Xu/1 lượt 19.825Xu/1 lượt 23.79xu/1 lượt
10.2Xu/1 lượt 10.2Xu/1 lượt 20.4Xu/1 lượt 25.5Xu/1 lượt 30.6xu/1 lượt
8.5Xu/1 lượt 8.5Xu/1 lượt 17Xu/1 lượt 21.25Xu/1 lượt 25.5xu/1 lượt
6.8Xu/1 lượt 6.8Xu/1 lượt 13.6Xu/1 lượt 17Xu/1 lượt 20.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
51.5Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 128.75Xu/1 lượt 154.5xu/1 lượt
51.5Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 128.75Xu/1 lượt 154.5xu/1 lượt
51.5Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 128.75Xu/1 lượt 154.5xu/1 lượt
11.33Xu/1 lượt 11.33Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 28.325Xu/1 lượt 33.99xu/1 lượt
25.75Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 64.375Xu/1 lượt 77.25xu/1 lượt
32.96Xu/1 lượt 32.96Xu/1 lượt 65.92Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 98.88xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.58Xu/1 lượt 2.58Xu/1 lượt 5.16Xu/1 lượt 6.45Xu/1 lượt 7.74xu/1 lượt
3.09Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 7.725Xu/1 lượt 9.27xu/1 lượt
0.206Xu/1 lượt 0.206Xu/1 lượt 0.412Xu/1 lượt 0.515Xu/1 lượt 0.618xu/1 lượt
0.02039Xu/1 lượt 0.02039Xu/1 lượt 0.04078Xu/1 lượt 0.050975Xu/1 lượt 0.06117xu/1 lượt
0.02266Xu/1 lượt 0.02266Xu/1 lượt 0.04532Xu/1 lượt 0.05665Xu/1 lượt 0.06798xu/1 lượt
2.27Xu/1 lượt 2.27Xu/1 lượt 4.54Xu/1 lượt 5.675Xu/1 lượt 6.81xu/1 lượt
0.02833Xu/1 lượt 0.02833Xu/1 lượt 0.05666Xu/1 lượt 0.070825Xu/1 lượt 0.08499xu/1 lượt
0.03739Xu/1 lượt 0.03739Xu/1 lượt 0.07478Xu/1 lượt 0.093475Xu/1 lượt 0.11217xu/1 lượt
0.03172Xu/1 lượt 0.03172Xu/1 lượt 0.06344Xu/1 lượt 0.0793Xu/1 lượt 0.09516xu/1 lượt
0.0618Xu/1 lượt 0.0618Xu/1 lượt 0.1236Xu/1 lượt 0.1545Xu/1 lượt 0.1854xu/1 lượt
0.0515Xu/1 lượt 0.0515Xu/1 lượt 0.103Xu/1 lượt 0.12875Xu/1 lượt 0.1545xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
713.79Xu/1 lượt 713.79Xu/1 lượt 1427.58Xu/1 lượt 1784.475Xu/1 lượt 2141.37xu/1 lượt
103Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 257.5Xu/1 lượt 309xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.13Xu/1 lượt 1.13Xu/1 lượt 2.26Xu/1 lượt 2.825Xu/1 lượt 3.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
113.3Xu/1 lượt 113.3Xu/1 lượt 226.6Xu/1 lượt 283.25Xu/1 lượt 339.9xu/1 lượt
209.61Xu/1 lượt 209.61Xu/1 lượt 419.22Xu/1 lượt 524.025Xu/1 lượt 628.83xu/1 lượt
324.04Xu/1 lượt 324.04Xu/1 lượt 648.08Xu/1 lượt 810.1Xu/1 lượt 972.12xu/1 lượt
411.28Xu/1 lượt 411.28Xu/1 lượt 822.56Xu/1 lượt 1028.2Xu/1 lượt 1233.84xu/1 lượt
1008.37Xu/1 lượt 1008.37Xu/1 lượt 2016.74Xu/1 lượt 2520.925Xu/1 lượt 3025.11xu/1 lượt
1121.67Xu/1 lượt 1121.67Xu/1 lượt 2243.34Xu/1 lượt 2804.175Xu/1 lượt 3365.01xu/1 lượt
169.95Xu/1 lượt 169.95Xu/1 lượt 339.9Xu/1 lượt 424.875Xu/1 lượt 509.85xu/1 lượt
339.9Xu/1 lượt 339.9Xu/1 lượt 679.8Xu/1 lượt 849.75Xu/1 lượt 1019.7xu/1 lượt
679.8Xu/1 lượt 679.8Xu/1 lượt 1359.6Xu/1 lượt 1699.5Xu/1 lượt 2039.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.06Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 6.18xu/1 lượt
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
18.54Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 37.08Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 55.62xu/1 lượt
25.75Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 64.375Xu/1 lượt 77.25xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.4Xu/1 lượt 3.4Xu/1 lượt 6.8Xu/1 lượt 8.5Xu/1 lượt 10.2xu/1 lượt
6.8Xu/1 lượt 6.8Xu/1 lượt 13.6Xu/1 lượt 17Xu/1 lượt 20.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.39Xu/1 lượt 20.39Xu/1 lượt 40.78Xu/1 lượt 50.975Xu/1 lượt 61.17xu/1 lượt
28.33Xu/1 lượt 28.33Xu/1 lượt 56.66Xu/1 lượt 70.825Xu/1 lượt 84.99xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12.36Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 37.08xu/1 lượt
39.14Xu/1 lượt 39.14Xu/1 lượt 78.28Xu/1 lượt 97.85Xu/1 lượt 117.42xu/1 lượt
5.67Xu/1 lượt 5.67Xu/1 lượt 11.34Xu/1 lượt 14.175Xu/1 lượt 17.01xu/1 lượt
7.36Xu/1 lượt 7.36Xu/1 lượt 14.72Xu/1 lượt 18.4Xu/1 lượt 22.08xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9.27Xu/1 lượt 9.27Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 23.175Xu/1 lượt 27.81xu/1 lượt
5.67Xu/1 lượt 5.67Xu/1 lượt 11.34Xu/1 lượt 14.175Xu/1 lượt 17.01xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.13Xu/1 lượt 1.13Xu/1 lượt 2.26Xu/1 lượt 2.825Xu/1 lượt 3.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.13Xu/1 lượt 1.13Xu/1 lượt 2.26Xu/1 lượt 2.825Xu/1 lượt 3.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.13Xu/1 lượt 1.13Xu/1 lượt 2.26Xu/1 lượt 2.825Xu/1 lượt 3.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
14.42Xu/1 lượt 14.42Xu/1 lượt 28.84Xu/1 lượt 36.05Xu/1 lượt 43.26xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
5.15Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 12.875Xu/1 lượt 15.45xu/1 lượt
0.9064Xu/1 lượt 0.9064Xu/1 lượt 1.8128Xu/1 lượt 2.266Xu/1 lượt 2.7192xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
15.45Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 38.625Xu/1 lượt 46.35xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.06Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 6.18xu/1 lượt
2.06Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 6.18xu/1 lượt
2.06Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 4.12Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 6.18xu/1 lượt
5.15Xu/1 lượt 5.15Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 12.875Xu/1 lượt 15.45xu/1 lượt
10.3Xu/1 lượt 10.3Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 25.75Xu/1 lượt 30.9xu/1 lượt
12.36Xu/1 lượt 12.36Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 37.08xu/1 lượt
3.09Xu/1 lượt 3.09Xu/1 lượt 6.18Xu/1 lượt 7.725Xu/1 lượt 9.27xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
309Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 618Xu/1 lượt 772.5Xu/1 lượt 927xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
342.99Xu/1 lượt 342.99Xu/1 lượt 685.98Xu/1 lượt 857.475Xu/1 lượt 1028.97xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.13Xu/1 lượt 1.13Xu/1 lượt 2.26Xu/1 lượt 2.825Xu/1 lượt 3.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.03Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.575Xu/1 lượt 3.09xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.03Xu/1 lượt 1.03Xu/1 lượt 2.06Xu/1 lượt 2.575Xu/1 lượt 3.09xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
46.35Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 92.7Xu/1 lượt 115.875Xu/1 lượt 139.05xu/1 lượt
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
15.45Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 38.625Xu/1 lượt 46.35xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
61.8Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 123.6Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 185.4xu/1 lượt
164.8Xu/1 lượt 164.8Xu/1 lượt 329.6Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 494.4xu/1 lượt
22.66Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 67.98xu/1 lượt
33.99Xu/1 lượt 33.99Xu/1 lượt 67.98Xu/1 lượt 84.975Xu/1 lượt 101.97xu/1 lượt
61.8Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 123.6Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 185.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
596.37Xu/1 lượt 596.37Xu/1 lượt 1192.74Xu/1 lượt 1490.925Xu/1 lượt 1789.11xu/1 lượt
717.91Xu/1 lượt 717.91Xu/1 lượt 1435.82Xu/1 lượt 1794.775Xu/1 lượt 2153.73xu/1 lượt
669.5Xu/1 lượt 669.5Xu/1 lượt 1339Xu/1 lượt 1673.75Xu/1 lượt 2008.5xu/1 lượt
618Xu/1 lượt 618Xu/1 lượt 1236Xu/1 lượt 1545Xu/1 lượt 1854xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9.27Xu/1 lượt 9.27Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 23.175Xu/1 lượt 27.81xu/1 lượt
18.54Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 37.08Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 55.62xu/1 lượt
24.72Xu/1 lượt 24.72Xu/1 lượt 49.44Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 74.16xu/1 lượt
70.04Xu/1 lượt 70.04Xu/1 lượt 140.08Xu/1 lượt 175.1Xu/1 lượt 210.12xu/1 lượt
72.1Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 144.2Xu/1 lượt 180.25Xu/1 lượt 216.3xu/1 lượt
80.34Xu/1 lượt 80.34Xu/1 lượt 160.68Xu/1 lượt 200.85Xu/1 lượt 241.02xu/1 lượt
80.34Xu/1 lượt 80.34Xu/1 lượt 160.68Xu/1 lượt 200.85Xu/1 lượt 241.02xu/1 lượt
80.34Xu/1 lượt 80.34Xu/1 lượt 160.68Xu/1 lượt 200.85Xu/1 lượt 241.02xu/1 lượt
17.51Xu/1 lượt 17.51Xu/1 lượt 35.02Xu/1 lượt 43.775Xu/1 lượt 52.53xu/1 lượt
41.2Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 123.6xu/1 lượt
22.66Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 67.98xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
18.54Xu/1 lượt 18.54Xu/1 lượt 37.08Xu/1 lượt 46.35Xu/1 lượt 55.62xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
23.69Xu/1 lượt 23.69Xu/1 lượt 47.38Xu/1 lượt 59.225Xu/1 lượt 71.07xu/1 lượt
29.87Xu/1 lượt 29.87Xu/1 lượt 59.74Xu/1 lượt 74.675Xu/1 lượt 89.61xu/1 lượt
28.84Xu/1 lượt 28.84Xu/1 lượt 57.68Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 86.52xu/1 lượt
33.99Xu/1 lượt 33.99Xu/1 lượt 67.98Xu/1 lượt 84.975Xu/1 lượt 101.97xu/1 lượt
17.51Xu/1 lượt 17.51Xu/1 lượt 35.02Xu/1 lượt 43.775Xu/1 lượt 52.53xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
515Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 1287.5Xu/1 lượt 1545xu/1 lượt
309Xu/1 lượt 309Xu/1 lượt 618Xu/1 lượt 772.5Xu/1 lượt 927xu/1 lượt
206Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 618xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
195.7Xu/1 lượt 195.7Xu/1 lượt 391.4Xu/1 lượt 489.25Xu/1 lượt 587.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
41.2Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 123.6xu/1 lượt
41.2Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 123.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21.84Xu/1 lượt 21.84Xu/1 lượt 43.68Xu/1 lượt 54.6Xu/1 lượt 65.52xu/1 lượt
26.27Xu/1 lượt 26.27Xu/1 lượt 52.54Xu/1 lượt 65.675Xu/1 lượt 78.81xu/1 lượt
55.62Xu/1 lượt 55.62Xu/1 lượt 111.24Xu/1 lượt 139.05Xu/1 lượt 166.86xu/1 lượt
155.74Xu/1 lượt 155.74Xu/1 lượt 311.48Xu/1 lượt 389.35Xu/1 lượt 467.22xu/1 lượt
217.95Xu/1 lượt 217.95Xu/1 lượt 435.9Xu/1 lượt 544.875Xu/1 lượt 653.85xu/1 lượt
250.29Xu/1 lượt 250.29Xu/1 lượt 500.58Xu/1 lượt 625.725Xu/1 lượt 750.87xu/1 lượt
492.34Xu/1 lượt 492.34Xu/1 lượt 984.68Xu/1 lượt 1230.85Xu/1 lượt 1477.02xu/1 lượt
82.4Xu/1 lượt 82.4Xu/1 lượt 164.8Xu/1 lượt 206Xu/1 lượt 247.2xu/1 lượt
37.08Xu/1 lượt 37.08Xu/1 lượt 74.16Xu/1 lượt 92.7Xu/1 lượt 111.24xu/1 lượt
36.05Xu/1 lượt 36.05Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 90.125Xu/1 lượt 108.15xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.37Xu/1 lượt 20.37Xu/1 lượt 40.74Xu/1 lượt 50.925Xu/1 lượt 61.11xu/1 lượt
19.4Xu/1 lượt 19.4Xu/1 lượt 38.8Xu/1 lượt 48.5Xu/1 lượt 58.2xu/1 lượt
21.34Xu/1 lượt 21.34Xu/1 lượt 42.68Xu/1 lượt 53.35Xu/1 lượt 64.02xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1545Xu/1 lượt 1545Xu/1 lượt 3090Xu/1 lượt 3862.5Xu/1 lượt 4635xu/1 lượt
412Xu/1 lượt 412Xu/1 lượt 824Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 1236xu/1 lượt
515Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 1030Xu/1 lượt 1287.5Xu/1 lượt 1545xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
320.33Xu/1 lượt 320.33Xu/1 lượt 640.66Xu/1 lượt 800.825Xu/1 lượt 960.99xu/1 lượt
15.45Xu/1 lượt 15.45Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 38.625Xu/1 lượt 46.35xu/1 lượt
28.84Xu/1 lượt 28.84Xu/1 lượt 57.68Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 86.52xu/1 lượt
22.66Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 67.98xu/1 lượt
52.53Xu/1 lượt 52.53Xu/1 lượt 105.06Xu/1 lượt 131.325Xu/1 lượt 157.59xu/1 lượt
67.98Xu/1 lượt 67.98Xu/1 lượt 135.96Xu/1 lượt 169.95Xu/1 lượt 203.94xu/1 lượt
36.05Xu/1 lượt 36.05Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 90.125Xu/1 lượt 108.15xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.1133Xu/1 lượt 0.1133Xu/1 lượt 0.2266Xu/1 lượt 0.28325Xu/1 lượt 0.3399xu/1 lượt
0.2266Xu/1 lượt 0.2266Xu/1 lượt 0.4532Xu/1 lượt 0.5665Xu/1 lượt 0.6798xu/1 lượt
1.34Xu/1 lượt 1.34Xu/1 lượt 2.68Xu/1 lượt 3.35Xu/1 lượt 4.02xu/1 lượt
0.6798Xu/1 lượt 0.6798Xu/1 lượt 1.3596Xu/1 lượt 1.6995Xu/1 lượt 2.0394xu/1 lượt
2.83Xu/1 lượt 2.83Xu/1 lượt 5.66Xu/1 lượt 7.075Xu/1 lượt 8.49xu/1 lượt
2.68Xu/1 lượt 2.68Xu/1 lượt 5.36Xu/1 lượt 6.7Xu/1 lượt 8.04xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
73.13Xu/1 lượt 73.13Xu/1 lượt 146.26Xu/1 lượt 182.825Xu/1 lượt 219.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
51.5Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 128.75Xu/1 lượt 154.5xu/1 lượt
77.25Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 154.5Xu/1 lượt 193.125Xu/1 lượt 231.75xu/1 lượt
133.9Xu/1 lượt 133.9Xu/1 lượt 267.8Xu/1 lượt 334.75Xu/1 lượt 401.7xu/1 lượt
30.9Xu/1 lượt 30.9Xu/1 lượt 61.8Xu/1 lượt 77.25Xu/1 lượt 92.7xu/1 lượt
31.72Xu/1 lượt 31.72Xu/1 lượt 63.44Xu/1 lượt 79.3Xu/1 lượt 95.16xu/1 lượt
39.66Xu/1 lượt 39.66Xu/1 lượt 79.32Xu/1 lượt 99.15Xu/1 lượt 118.98xu/1 lượt
45.32Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 90.64Xu/1 lượt 113.3Xu/1 lượt 135.96xu/1 lượt
36.05Xu/1 lượt 36.05Xu/1 lượt 72.1Xu/1 lượt 90.125Xu/1 lượt 108.15xu/1 lượt
22.66Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 67.98xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
257.5Xu/1 lượt 257.5Xu/1 lượt 515Xu/1 lượt 643.75Xu/1 lượt 772.5xu/1 lượt
350.2Xu/1 lượt 350.2Xu/1 lượt 700.4Xu/1 lượt 875.5Xu/1 lượt 1050.6xu/1 lượt
104.24Xu/1 lượt 104.24Xu/1 lượt 208.48Xu/1 lượt 260.6Xu/1 lượt 312.72xu/1 lượt
26.06Xu/1 lượt 26.06Xu/1 lượt 52.12Xu/1 lượt 65.15Xu/1 lượt 78.18xu/1 lượt
51.5Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 103Xu/1 lượt 128.75Xu/1 lượt 154.5xu/1 lượt
28.33Xu/1 lượt 28.33Xu/1 lượt 56.66Xu/1 lượt 70.825Xu/1 lượt 84.99xu/1 lượt
22.66Xu/1 lượt 22.66Xu/1 lượt 45.32Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 67.98xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.6Xu/1 lượt 20.6Xu/1 lượt 41.2Xu/1 lượt 51.5Xu/1 lượt 61.8xu/1 lượt
43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 108.15Xu/1 lượt 129.78xu/1 lượt
0.4532Xu/1 lượt 0.4532Xu/1 lượt 0.9064Xu/1 lượt 1.133Xu/1 lượt 1.3596xu/1 lượt
0.9064Xu/1 lượt 0.9064Xu/1 lượt 1.8128Xu/1 lượt 2.266Xu/1 lượt 2.7192xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
56.65Xu/1 lượt 56.65Xu/1 lượt 113.3Xu/1 lượt 141.625Xu/1 lượt 169.95xu/1 lượt
116.7Xu/1 lượt 116.7Xu/1 lượt 233.4Xu/1 lượt 291.75Xu/1 lượt 350.1xu/1 lượt